Zásady ochrany osobních údajů Iniciativy Pivoňka

Úvod

Iniciativa Pivoňka, z.s. se sídlem Jirsíkova 273/34, 373 72 Lišov, IČO 14020441, zapsaný na Krajském soudě v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 8877/KSCB a zastoupená předsedkyní Pavlou Pivoňka Vaňkovou a místopředsedkyněmi Dagmar Krásnou a Zuzanou Brchaňovou (dále jen "organizace") si váží soukromí jednotlivců a zavazuje se chránit osobní údaje, které shromažďuje a zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen " GDPR")

Účel shromažďování a zpracování osobních údajů

a) pro vnitřní potřebu spolku:

 • k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
 • k náborovým kampaním na nové členy spolku v rozsahu jméno, příjmení, věk a bydliště;
 • předávání osobních údajů úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
 • k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail,

b) pro marketingové a informační účely:

 • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
 • zasílání informací o pořádaných akcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 • zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení;
 • zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétová fotografie;

Kategorie osobních údajů

Organizace může shromažďovat následující kategorie osobních údajů:
- Jméno a příjmení.
- Kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla.
- Informace o finančních transakcích a darování.

Právní základ pro zpracování

Organizace zpracovává osobní údaje na základě jednoho nebo více z následujících právních důvodů:
- Souhlas subjektu údajů.
- Právní povinnost.
- Ochrana základních práv a svobod.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Subjekty údajů mají právo

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Bezpečnost osobních údajů

Organizace přijímá vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, kromě případů, kdy je to nezbytné pro plnění účelu zpracování nebo když to vyžaduje zákon.

Uchovávání údajů

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup, opravu, vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

Kontaktní informace

Pro žádosti nebo dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: pavlavankova76@gmail.com nebo poštovní adresu organizace - Jirsíkova 273/34, 373 72 Lišov.

Postup při porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů, které by mohlo představovat riziko pro práva a svobody jednotlivců, se organizace zavazuje neprodleně informovat příslušný dozorový úřad a, pokud je to vyžadováno, také dotčené subjekty údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Organizace si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv aktualizovat. V případě významných změn budou subjekty údajů informovány prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách.

Datum účinnosti 18. 12. 2001